Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy medialni

Polish Market

Think Tank

Warsaw Business Journal

CCNews.pl

ISBNews

Nienieodpowiedzialni.pl

BS.Net

Fintek

aleBank.pl

Miesięcznik Finansowy BANK

Forsal.pl

FranczyzaBanku.pl

My Company

Outsourcing&More

OutsourcingPortal.pl

ProMeritum

Puls Biznesu

Magazyn THINKTANK

Bankier.pl

Partner Generalny

PKO BANK POLSKI

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W warunkach zmienności gospodarczej i rosnącej konkurencji regularnie osiąga wysokie wyniki przy konserwatywnym podejściu do ryzyka.

Działalność Banku opiera się na trzech filarach: detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Mimo odmiennej specyfiki każdego z tych obszarów, łączy je pełna koncentracja na potrzebach klientów i dostarczaniu jakości we wszystkich kanałach obsługi, w tym w największej w kraju sieci oddziałów bankowych. Siłą Banku jest zdolność do nieustannego doskonalenia się, dzięki której jest on w stanie w pełni wykorzystywać szanse rynkowe i zwiększać przewagę konkurencyjną. Bank konsekwentnie inwestuje w nowoczesne procesy, nowatorskie usługi i rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest mechanizm płatności mobilnych IKO, który dzięki staraniom Banku stał się podstawą polskiego standardu płatności mobilnych BLIK. Projekt przekształcenia aplikacji IKO, w rynkowy standard płatności BLIK, bankowcy z całego świata w konkursie Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services uznali za najlepszą innowację w płatnościach. W swojej działalności Bank umiejętnie łączy blisko 100-letnią tradycję z innowacyjnymi rozwiązaniami oczekiwanymi przez współczesnych klientów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach stał się liderem Europy Środkowo-Wschodniej pod względem aktywów, kapitału i wypracowanego zysku. Charakterystyczna dla Banku pozostaje wysoka rentowność aktywów i kapitałów oraz najlepsza wśród bankowych grup w kraju efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem C/I. W wyniku przejęcia części polskich aktywów skandynawskej Grupy Nordea Bank rozwinął skalę działalności. Zostało to docenione przez, należący do Financial Times, prestiżowy magazyn „The Banker”.

Partner Strategiczny

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozpoczęło działalność w 1997 roku. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 23 największych banków. W tym czasie stało się liderem na rynku wymiany informacji i utrzymuje tę pozycję do dziś.

Celem BIK jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Zadanie to BIK realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. BIK przekazuje Bankom i SKOK-om dane w formie raportów, przedstawiających sytuację kredytową Klienta, tzn.: jego bieżące i spłacone zobowiązania wobec Banków i SKOK-ów. Raporty te wzbogacane są o informacje z baz zewnętrznych m.in.: BIG InfoMonitor oraz Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Również Konsumenci mają możliwość weryfikacji, jakie dane na ich temat znajdują się w BIK. Obecnie w Systemach Wymiany Informacji BIK uczestniczy 650 instytucji, w tym ponad 540 Banków spółdzielczych, wszystkie SKOK-i oraz 43 Banki komercyjne. BIK utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami środowiska bankowego m.in. ze Związkiem Banków Polskich, regulatorami tego sektora (Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym), a także ośrodkami naukowymi. Współpracuje z analitykami Banku Światowego, jest także aktywnym członkiem ACCIS (Europejskiego Stowarzyszenia Biur Wymiany Informacji). W ostatnim czasie Biuro rozpoczęło wymianę informacji o kredytobiorcach ze swoim niemieckim odpowiednikiem SCHUFA Holding AG. W ramach akcji edukacyjnej, BIK organizuje konferencje, dla przedstawicieli organizacji konsumenckich. W ramach działań edukacyjnych prowadzi ścisłą współpracę z Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszeniem na Rzecz bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.

Deloitte

Deloitte Polska to jedna z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego.

W Polsce firma Deloitte rozpoczęła swoją działalność w roku 1990. Nasze główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań, Szczecin oraz Rzeszów. Dzięki temu, jesteśmy w stanie lepiej i szybciej obsługiwać klientów z południowej, północnej i zachodniej części Polski, zyskując jednocześnie pełniejszą wiedzę o realiach funkcjonowania tamtejszych firm. W naszych polskich biurach zatrudniamy łącznie ponad 1300 pracowników. Przez ponad 20 lat obecności w Polsce rozwijaliśmy firmę, zwiększając grono naszych pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii mogliśmy i możemy oferować klientom usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 200 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach. Deloitte Polska obsługuje duże krajowe przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansowego i instytucje publiczne oraz obecne w Polsce firmy międzynarodowe. Chcąc spełnić oczekiwania naszych klientów, oferujemy im kompleksowe, uzupełniające się usługi, działamy według jednolitych standardów, stosujemy te same metodologie i dostarczamy najwyższej jakości usługi obejmujące wszystkie branże i sektory gospodarki.

SAS Institute

Jesteśmy partnerem biznesowym największych firm i instytucji w Polsce. Niezależne instytucje badawcze plasują SAS w ścisłej czołówce dostawców oprogramowania i usług w naszym kraju.

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta 83 000 firm i instytucji w 150 krajach. Polski oddział SAS Institute działa od 1992 roku i jest liderem rynku analityki biznesowej. Do grona klientów SAS w Polsce należy ponad 30 banków i instytucji finansowych.  Oprogramowanie SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w obszarze wykrywania nadużyć, zarządzania ryzykiem, marketingu, finansów i innych. Customer IntelligenceSAS wspiera firmy i instytucje w opracowaniu zorientowanej na klienta strategii biznesowej odpowiadającej na wyzwania cyfrowej gospodarki. Platforma SAS łączy najlepsze w klasie rozwiązania marketingowe, zaawansowaną technologię zarządzania danymi i najlepszą na świecie analitykę.  SAS wspiera realizację strategii marketingowych w następujących obszarach:

 • Zarządzanie całokształtem procesu marketingowego – od planowania poprzez zarządzanie zadaniami, budżetem, zasobami i kalendarzem, aż do koordynacji współpracy z zewnętrznymi dostawcami 
 • Zarządzanie wielokanałowymi i wieloetapowymi kampaniami marketingowymi
 • Komunikacja z klientem w czasie rzeczywistym – poprzez dobór najlepszej możliwej reakcji w ciągu milisekund od zachowania klienta
 • Optymalizacja kampanii marketingowych poprzez dobór strategii wyboru treści pod kątem jakości interakcji i zwrotu z inwestycji
 • Zbieranie, raportowanie i monitorowanie odpowiedzi klientów na prowadzone działania marketingowe
 • Zaawansowana analityka zachowań klientów

 Zarządzanie Ryzykiem i KapitałemSAS jest globalnym liderem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansami oraz modelowania parametrów ryzyka. Rozwiązania SAS stanowią zintegrowane, transparentne dla audytu systemy przeznaczone do kalkulacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Łączą i wykorzystują nowoczesne techniki pomiaru ryzyka pozostając w zgodzie z wymaganiami nadzorczymi (np. Basel III), jak również procesami wewnętrznymi czy grupowymi, wspierając użytkowników w następujących obszarach biznesowych:

 • Zarządzanie Pasywami i Aktywami
 • Zarządzanie Ryzykiem Płynności oraz Rynkowym
 • Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym
 • Zarządzanie Kapitałem
 • Wyliczenie i Raportowanie Wymogów Kapitałowych
 • Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym i Compliance

 Wykrywanie NadużyćOferta SAS w obszarze wykrywania nadużyć zapewnia identyfikację i zapobieganie nadużyciom finansowym we wszystkich obszarach działalności banku, w tym m.in.:

 • Nadużyciom na wnioskach kredytowych
 • Nadużyciom kartowym
 • Nadużyciom w bankowości elektronicznej
 • Nadużyciom wewnętrznym

 Rozwiązania SAS pozwalają również na zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi AML, FATCA/CRS. Są również skutecznym narzędziem w obszarze cyberbezpieczeństwa, umożliwiającym proaktywne zapobieganie atakom w sieci.Kluczowe cechy rozwiązań SAS do wykrywania nadużyć to:

 • Hybrydowa analityka scalająca różne metody detekcji nadużyć
 • Holistyczne podejście – cross-kanałowe, cross-produktowe
 • Prewencja w czasie real-time

Partnerzy

Accenture

Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.

Ponad 257 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysokoefektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku finansowym zamkniętym 31 sierpnia 2012 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 27,9 miliarda dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksoweusługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego. Aktywnie działa na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii rozszerzających ofertę banków. Czynnie uczestniczy w pracach związanychz podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju. Od 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowychi elektronicznych procesów w gospodarce.Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach: zapewnianiu kompletnych i niezawodnych rozliczeń międzybankowych w złotych i euro;dostarczaniu usług wspierających płatności bezgotówkowe, m.in. kartowe, mobilne, internetowe oraz wygodne płatności faktur;dostarczaniu usług wspólnych oraz badań i rozwoju (R&D) dla sektora bankowego;dostarczaniu usług wspierających uczestnictwo sektora bankowego w programach dla administracji publicznej.Pozycję lidera KIR buduje poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa rozliczeń międzybankowych, wejście na rynek rozliczeń kartowych, udział w inicjatywach programu Polska Cyfrowa, a także świadczenie usług wspólnych i pełnienie roli sektorowego ośrodka R&D dla banków.

Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) to światowy lider płatności cyfrowych.

Naszą misją jest połączenie całego świata za pośrednictwem najnowocześniejszej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatniczej, wspierając tym samym rozwój ludzi, firm i całej gospodarki. Nasza nowoczesna globalna sieć przetwarzania danych transakcji – VisaNet – umożliwia dokonywanie bezpiecznych i skutecznych płatności na całym świecie i może przetwarzać w ciągu sekundy ponad 65 tys. operacji. Niesłabnący nacisk, jaki firma kładzie na innowacyjność, sprzyja szybkiemu wzrostowi handlu z wykorzystaniem wszelkich urządzeń połączonych z internetem, a także realizacji wizji przyszłości bezgotówkowej – dla każdego i w każdym miejscu. Wraz z ogólnoświatowym procesem przechodzenia z technologii analogowych na cyfrowe, Visa angażuje swoją markę, produkty, specjalistów, sieć i zasięg, by kształtować przyszłość handlu. Więcej informacji znajduje się na stronach www.visaeurope.com i www.visa.pl, na blogu vision.visaeurope.com oraz na Twitterze @VisaInEurope i @Visa_PL.

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY

Dziennik Gazeta Prawna

Miejsce konferencji

Zobacz także